วันที่ 27 พฤษภาคม 2563
 
เรื่อง   การแจ้งการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
เรียน    ผู้บริหารสูงสุด ของ คู่ค้า, ร้านค้า, พันธมิตรทางธุรกิจ, Supplier, Vendor ของ บริษัทในกลุ่มกรุงศรีคอนซูมเมอร์
อ้างถึง  พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วย  ประกาศว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  สำหรับคู่ค้า
 
               ตามที่ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่อ้างถึงข้างต้นจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563   บริษัทในกลุ่มกรุงศรีคอนซูมเมอร์  ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) และ/หรือในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) ของท่าน   ขอเรียนให้ท่านทราบว่า บริษัทในกลุ่มกรุงศรีคอนซูมเมอร์ ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  โดยได้จัดให้มี ประกาศว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับคู่ค้า” (Privacy Notice for Business Partner) และมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการดูแลและคุ้มครองภายใต้มาตรฐานตามหลักการที่กฎหมายกำหนด
 
               นอกจากนี้  ด้วยท่านมีฐานะเป็น คู่ค้า, ร้านค้า, พันธมิตรทางธุรกิจ, Supplier, Vendor ซึ่งเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) และ/หรือเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) ของลูกค้าของบริษัทในกลุ่มกรุงศรีคอนซูมเมอร์   บริษัทจึงขอแจ้งให้ท่านรับทราบและขอความร่วมมือให้ท่านปฏิบัติตาม นโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Policy for Personal Data Protection) และมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทในกลุ่มกรุงศรีคอนซูมเมอร์   เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของบริษัทในกลุ่มกรุงศรีคอนซูมเมอร์ ได้รับการดูแลและคุ้มครองภายใต้มาตรฐานตามหลักการที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดเช่นกัน 
 
               จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอความร่วมมือมา ณ ที่นี้                             
 


 
                ขอแสดงความนับถือ
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   บริษัทในกลุ่มกรุงศรีคอนซูมเมอร์


 
หากท่านมีข้อสงสัย ติอต่อได้ที่ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อีเมล: DPO.KSConsumer@krungsri.com
02-627-8654
วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.